Sponsorzy główni

logo-imagegroupImage Group to lider sprzedaży pro­fesjon­al­nych kos­me­tyków i nowoczes­nych urządzeń w przys­tęp­nych cenach i najwyższej jakości.

Już od 1996 roku dzi­ałamy na rynku kos­me­ty­cznym, kos­me­to­log­icznym i medy­cyny este­ty­cznej. Wprowadzamy na rynek najnowsze tech­nolo­gie i innowa­cyjne kos­me­tyki. Prężnie rozwi­jamy nasz dział dys­try­bucji. Jesteśmy otwarci i chętni do naw­iązy­wa­nia nowych kon­tak­tów hand­lowych. Dzie­limy się naszymi doświad­czeni­ami. Staw­iamy na ciągły rozwój, jakość naszych pro­duk­tów oraz wzrost poziomu jakości obsługi.

Nasz zespół składa się z fachow­ców ds. mar­ketingu, świet­nych szkole­niow­ców, kos­me­tologów, lekarzy i inżynierów serwisu.

Kos­me­tyki profesjonalne

Pro­ponu­jemy Państwu kos­me­tyki pro­fesjon­alne, dedykowane wszys­tkim nowoczes­nym gabi­ne­tom, które cenią sobie skuteczność ofer­owanych zabiegów i eko­nom­iczne pode­jś­cie do produktu.

www.imagecentrum.pl


logotyp-imageCi, że pię­kno tkwi w Tobie !!!

Insty­tut Kos­me­tologii i Medy­cyny Este­ty­cznej „IMAGE” został założony w 1996 r. Przez lata pracy nauczyliśmy się, jak skutecznie wydoby­wać pię­kno z ludzkiego ciała. Osiągnęliśmy to przy pomocy zas­tosowa­nia najlep­szych recep­tur kos­me­ty­cznych, najnowocześniejszej aparatury kos­me­to­log­iczno – medy­cznej i nieustan­nego zdoby­wa­nia wiedzy.

Prag­niemy zag­waran­tować Państwu pełne zad­owole­nie z naszych usług, przy­wró­cić wiarę we własny urok i wdz­ięk, przy­wró­cić również wewnętrzną równowagę i wspani­ałe samopoczucie.

W Insty­tu­cie „IMAGE” zaj­mu­jemy się tech­nikami laserowymi, medy­cyną este­ty­czną, kos­me­tologią leczniczą, kos­me­tyką upięk­sza­jącą oraz zab­ie­gami SPA. Współpracu­jemy z najwięk­szymi dys­try­b­u­torami i pro­du­cen­tami w Europie, Ameryce i Azji. Korzys­tamy z wielu znanych i skutecznych tech­nologii. Pracu­jemy na najnowocześniejszej aparaturze: laser­ach, IPL-ach medy­cznych, urządzeni­ach do mikro­der­mabrazji, radiofrek­wencji mono – i bi – polarnej, mezoter­apii bezigłowej, mezoter­pii mikroigłowej frak­cyjnej, ende­mologii ‚lipokaw­itacji, kri­olipolizyi wielu innych.

Speł­ni­amy Twoje wymagania !

Rozwi­jamy się w dynam­icznym tempie !

SYS­TEM PARTNERSKI

Prag­niemy zapro­ponować Państwu rozpoczę­cie dzi­ałal­ności w branży kos­me­ty­cznej pod naszymi skrzy­dłami przyj­mu­jąc logo oraz stan­dardy obow­iązu­jące w prestiżowych salonach kos­me­ty­cznych pod nazwą: Insty­tut Kos­me­tologii Image. Praca pod szyl­dem rozpoz­nawal­nej marki przynosi już na star­cie wiele finan­sowych korzyści. Pozwala wyróżnić się wśród konkurencji i zdobyć klientów.

Zaletą sys­temu part­ner­skiego Image jest brak obow­iązku płace­nia jakichkol­wiek reg­u­larnych opłat, brak obow­iązku dzie­le­nia się zyskami. To zde­cy­dowanie zwięk­sza dochodowość salonu. Image Group prag­nie być Państwa part­nerem biz­ne­sowym. Prag­nie doradzić jak otworzyć swój własny salon kos­me­ty­czny i jak go prowadzić praw­idłowo przez wiele długich lat. Prag­nie pomóc w doborze odpowied­niej aparatury i kos­me­tyków, tak aby klient salonu poczuł się wyjątkowo usatys­fakcjonowany. Prag­nie również podzielić się swoim włas­nym doświad­cze­niem w posunię­ci­ach mar­ketingowych salonu oraz pomóc w fachowym przeszkole­niu kadry pracowniczej.

http://www.instytutimage.pl/

 


Sponsor techniczny

logo-emilDewizą Serwisu jest świadczenie usług na najwyższym poziomie przy najniższych cenach i pełnym zadowoleniu klienta.

Doświadczenie zbierane przez lata oraz konkurencyjność sprawiają, że korzystając z naszych usług będziesz zawsze zadowolony, a rower, który musi być niezawodny zawsze taki będzie!

Świadczymy usługi w zakresie:
– napraw rowerów wszelkiego typu i rocznika
– zabezpieczenia rowerów przed i po sezonie
– montażu wszelkich akcesoriów rowerowych
– serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
– napraw bieżących i konserwacji rowerów

W naszym sklepie znajdą Państwo:
– rowery firmy UNIBIKE
– części rowerowe znanych producentów
– odzież rowerową i kaski
– akcesoria rowerowe i ogumienie
– bagażniki rowerowe i samochodowe
– części i akcesoria motocyklowe

http://www.serwis.konin.lm.pl/

 


Sponsorzy


logo-mediabeautyW odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku kosmetologicznego Centrum Dystrybucji Image postanowiło wprowadzić na rynek markę preparatów pielęgnacyjnych Medbeauty ©. Misją firmy jest przede wszystkim produkcja wysoko jakościowych i bezpiecznych preparatów do pielęgnacji twarzy i ciała z wykorzystaniem najnowszej wiedzy kosmetologicznej.

Centrum Dystrybucji Image swoją pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim wysokiej wiedzy, starannemu przygotowaniu pracowników oraz ciągłemu monitorowaniu rynku na każdym etapie wdrażania i realizacji nowego projektu. Wszystkie preparaty tworzone są w oparciu o najnowszą wiedzę kosmetologiczną w dziedzinie biotechnologii i medycyny. Do produkcji preparatów używa się sprawdzonych naukowo składników, które są dokładnie analizowane pod kątem skuteczności.

Receptury preparatów przygotowywane są we współpracy z wybitnym gronem lekarzy dermatologów oraz kosmetologów. Na chwilę obecną firma zatrudnia lekarzy, kosmetologów, specjalistów do spraw sprzedaży, szkoleniowców oraz pracowników biurowych.
Łącznie jest to grono 28 osób rzetelnie poświęcających się swojej pracy.

Tworzymy firmę znaną i cenioną na polskim rynku, która postrzegana jest, jako solidny i rzetelny partner w biznesie. Świadczy o tym przede wszystkim długa lista zadowolonych odbiorców.

Nasze produkty:

Stworzone zostały w celu skutecznego i bezpiecznego leczenia różnych problemów skórnych,
Oferowane są przede wszystkim profesjonalnemu rynkowi kosmetologicznemu,
Wszystkie preparaty marki Medbeauty© w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa stworzone zostały spełniając standardy GMP ( Prawidłowa Praktyka Produkcji),
Do tworzenia produktów używa się wyłącznie substancji dopuszczonych na rynek farmaceutyczny i kosmetyczny
Wszystkie nasze preparaty przechodzą test na tolerancję, a część z nich kontrolę dermatologiczną,
Skuteczność preparatów jest zawsze dokładnie analizowana,
Preparaty produkowane są za pomocą najwyższej technologii, które wprowadzone na rynek profesjonalny zapewnią efektywne rozwiązanie dla pielęgnacji skóry twarzy i ciała

http://www.medbeauty.com.pl/