STATUT

KONIŃSKIE TOWARZYSTWO KOLARSKIE IMAGE CYCLING TEAM

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny,

§1

Klub nosi nazwę: KONIŃSKIE TOWARZYSTWO KOLARSKIE IMAGE CYCLING TEAM, zwany dalej „Klubem”.

§2

Terenem działania klubu jest cały kraj, a siedzibą Koninie, przy ul. Plac Zamkowy 14,62-500 Konin

§3

Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą- Prawo o Klubach oraz niniejszym statutem.

§4

 1. Klub posiada osobowość prawną.

 2. Klub powołuje się na czas nieokreślony.

 3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej

§5

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 2. Dla realizacji określonych celów statutowym klub może zatrudniać pracowników.

§6

Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§7

Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rodział 2

Cele i środki działania,

§8

 1. Celami klubu są:

  1. krzewienie kultury fizycznej na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną i sport,

  2. planowanie i organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych,

  3. uczestniczenie w imprezach sportowych na terenie kraju i poza granicami kraju

 2. Klub realizuje swoje cele przez:

  1. współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, wypoczynku i rekreacji,

  2. uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych,

  3. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

  4. sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych,

  2. członków honorowych,

  3. członków wspierających,

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która złoży pisemną deklarację
  i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależne od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu.

 4. Niepełnoletni mogą zostać członkami za zgodą pisemną ich przedstawiciela ustawowego.

§11

Warunkiem uzyskania członkostwa określonego w §10 pkt 1 jest złożenie pisemnej deklaracji.

§12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,

  2. uczestniczyć w imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

  3. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz,

  4. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,

  5. korzystania ze sprzętu należącego do Klubu,

  6. uczestniczenia w wyjazdach i imprezach organizowanych przez Klub.

 2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

 3. Członkowie wspierający mają prawa:

  1. do biernego uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Klubu,

  2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec Zarządu Klubu.

§13

 1. Członkowie Klubu zobowiązani są do:

  1. aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,

  2. przestrzeganie statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,

  3. dbania o wszelkie dobra należące do Klubu,

  4. wspieranie wydarzeń i imprez organizowanych przez Klub,

  5. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminie ustalonych przez Zarząd Klubu,

 2. Członkowie zwyczajni – zawodnicy dodatkowo zobowiązani są do

  1. stałego podnoszenia poziomu sportowego,

  2. obecności na treningach,

  3. udziału w zawodach organizowanych przez Klub,

  4. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminie ustalonych przez Zarząd Klubu,

§14

   1. Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia członka z klubu zgłoszonego na piśmie,

 2. rozwiązania się stowarzyszenia,

 3. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień statutu,

 1. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
  w przypadku nie uczestniczenia w sposób czynny w realizacji zadań i celów Klubu.

 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w przypadku zawodników prawa do udziału w imprezach sportowych
  i działalności szkoleniowej Klubu oraz pozbawieniu biernego i czynnego prawa wyborczego,

 3. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się od Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 4

Władze Klubu

§15

Władzami Klubu są:

  1. Walne Zebranie Członków.

  2. Zarząd.

  3. Komisja Rewizyjna.

§16

 1. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata.

 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

 3. Członkowie władz Klubu mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.

 4. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

§17

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1. wybór Prezesa,

  2. wybór Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu Klubu,

  3. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

  4. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,

  5. uchwalanie zmian statutu Klubu,

  6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

  7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

  8. opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,

  9. powoływanie władz Klubu,

  10. ustalanie wysokości składek,

  11. podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu

 1. Walne Zebranie Członków powinno odbyć się co najmniej raz w roku.

 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków pisemnie (lub elektronicznie e-mailem na wskazany pisemnie uprzednio adres) co najmniej na 14 dni przed terminem.

 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów:

  1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,

  2. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 1. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania Członków odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Towarzystwa.

 3. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Klubu winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie Członków.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

§18

Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§19

 1. Zarząd składa się z 6 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, tj. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka.

 2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

 4. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,

 3. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,

 4. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,

 5. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu,

 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu oraz podejmowanie uchwał
  o przyjmowaniu zapisów i darowizn,

 7. zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,

 8. ustanawianie pełnomocników Klubu,

 9. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

 10. powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.

§20

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie- Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków klubu,

 2. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

 3. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ukaraniu,

§21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.

 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej
  i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.

 3. Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§22

W posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej muszą wziąć udział co najmniej trzy osoby. Uchwały podejmowane są jednomyślnie. W przypadku gdy w zebraniu biorą udział wszyscy członkowie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu.

§23

 1. Majątek Klubu mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Na fundusz Klubu składają się:

  1. wpisowe i składki członków Klubu,

  2. darowizny i dotacje,

  3. inne

 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

§24

Wysokość składek na dany rok kalendarzowy ustala Walne Zebranie Członków na Wniosek Zarządu.

§25

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika, względnie Skarbnika i Wiceprezesa.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§26

 1. Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§27

 1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się klubu powinna określać przeznaczenia majątku Klubu.

 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu, likwidator występuje do organu rejestracyjnego
  z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru Stowarzyszeń.

Prezes Skarbnik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej